Ngân hàng kinh doanh tiền hay lòng tin?

Nhà kinh tế học Alan Greenspan từng nói: “When trust is lost, a nation ability to transact business is palpably undermined”. Trong môi trường kinh doanh, niềm tin – thứ được xây dựng bởi từng cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp và tập đoàn – có thể góp phần tạo ra năng lực của […]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top